مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LGA

Large for Gestational Age

بزرگ برای سن باروری (LGA) بچه‌هایی هستند که وزن تولدشان بالای ۹۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد.LGA