لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NOD1

Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1

پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی دومین و متصل‌شونده به نوکلئوتید یک گیرندهٔ پروتئینی است که در انسان توسط ژن «NOD1» کد می‌شود. این گیرنده، ملکول‌های باکتری را شناسایی کرده و واکنش ایمنی را تحریک می‌کند.

این پروتئین حاوی «دومین کارد (CARD)» است و یکی از اعضای خانوادهٔ گیرنده شبه NOD و همچنین یکی از گیرنده‌های شناسایی الگو در داخل سلول است.
NOD1