لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GnRH

Gonadotropin-releasing hormone

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها GnRH به صورت طبیعی در بدن از نورونهای هیپوتالاموس ترشح می‌شود و ساختاری پپتیدی دارد.

ترشح هورمون GnRH يا هورمون آزاد کننده هورمون لوتئینه کننده (LHRH) ضرباندار است (یعنی افزایش و کاهش یابنده در طول شبانه روز).
GnRH