مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UMN

Upper Motor Neuron

نورون حرکتی فوقانی (UMN) آن دسته از نورون‌هایی که مسیر آنها از مغز تا هسته‌های حرکتی ساقه مغز یا از مغز تا نورون‌های شاخ پیشین نخاع کشیده می‌شود، اطلاق می‌گردد.

دو راه اصلی UMN عبارتند از:

راه هرمی یا راه قشری نخاعی
راه قشری بصل النخاعی یا راه قشری‌پیازی
راه هرمی (Pyramidal Tract) که همان راه کورتیکواسپاینال می‌باشد از قشر مغز شروع می‌شود و برجستگی‌های پیرامید را در ناحیه بصل النخاع به وجود می‌آورد. اکثر فیبرهای راه هرمی در ناحیه میان بصل النخاع و نخاع به طرف مقابل بدن می‌روند.

راه هرمی بیشتر روی نورون‌های حرکتی پیشین (Anterior Motor Neurons) و نورون‌های واسطه‌ای(Interneurons) نخاع ختم می‌شوند.

نورون‌های حرکتی پیشین نخاع خود دو نوع می‌باشند:

نورون حرکتی آلفا
نورون حرکتی گاما
آلفا موتور نورون‌ها به فیبرهای خارج دوکی عضله می‌روند و بنابراین در عمل انقباض عضلات اسکلتی نقش دارند. گاما موتور نورون‌ها فیبرهای داخل دوک عضله را عصب رسانی می‌کنند. آلفا موتور نورون‌ها و گاما موتور نورون‌ها که در تیغه نهم نخاع قرار گرفته‌اند تحت تأثیر راه‌های حرکتی نزولی قرار دارند.
UMN
ارسال نظر

ارسال نظر