مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G

Gravity

شتاب جاذبه در فیزیک
G
ارسال نظر

ارسال نظر