مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRT

Cathode Ray Tube

لامپ اشعه کاتد لامپ خلاء است که تفنگ الکترونیکی (منبعی از الکترون) و صفحه فلورسنت با ابزار داخلی و خارجی برای شتاب دادن و منکسر کردن اشعه الترون را در بر دارد در نتیجه تصاویر که بر روی صفحه فلورسنتی نمایش داده می‌شوند.


CRT
ارسال نظر

ارسال نظر