مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLM

Spatial Light Modulator

تعدیل کننده فضایی نور
SLM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود