مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OUI

مخفف عبارت OUI

organization unit indentify
نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر به...
CRC

مخفف عبارت CRC

Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...
GPIB

مخفف عبارت GPIB

General Purpose Interface Bus
گذرگاه واسط همه منظوره، یا چنان که...
CSU

مخفف عبارت CSU

Channel Service Unit
نوعی ارتباط برای اتصال به ترمینال یا...