مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MYR

Million Years

میر (Myr) کوته‌نوشت میلیون سال است که برابر با دورهٔ زمانیِ یک‌میلیون‌ساله است. نمونه‌ای از کاربرد این یکا، سن تخمینی کیهان است که حدود ۱۳٫۷۹۸ میر (میلیون سال)، برابر با ۱۳ میلیارد و ۷۹۸ میلیون سال برآورد شده‌است.
MYR
ارسال نظر

ارسال نظر