مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FRC

Function Residual Capacity

ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، میزان هوایی که در پایان یک بازدم عادی در ریه‌ها باقی می‌ماند.
FRC
ارسال نظر

ارسال نظر