مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RFP

Request For Proposal

نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار فرستاده می‌شود و از آنان درخواست می‌گردد که پیشنهاد تجهیزات و نرم‌افزاری را ارائه دهند که خصوصیات سیستم را برآورده سازد.
RFP
ارسال نظر

ارسال نظر