مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AHP

Analytical Hierarchy Process

AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل، ابزاری‌ست در سيستم‌های مديريت كيفيت كه گاه، عصای دست مديران و ارزيابان هم می‌شود. يكی از موارد استفاده‌ی آن، تعيين ميزان اهميت و وزن عوامل تاثيرگذار در رضايت مشتری‌ست.
AHP
ارسال نظر

ارسال نظر