مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOM

System On Module

سیستم در ماژول یا (SOM)، یک بورد در حد مدار است که عملکرد سیستم را در یک ماژول ادغام میکند.
SOM
ارسال نظر

ارسال نظر