مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IR

Iran

مخفف کشور ایران
IR
ارسال نظر

ارسال نظر