مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPM

Beats per minute

تعداد ضربات در دقیقه
BPM
ارسال نظر

ارسال نظر