مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACSM

American College of Sports Medicine

دانشکده طب ورزشی آمریکا
ACSM
ارسال نظر

ارسال نظر