مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDI

Federation Dentistry International

فدراسیون جهانی دندانپزشکی
FDI
ارسال نظر

ارسال نظر