مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMP

Symmetric Multi Processing

SMP به معني چند پردازشي متقارن است كه در آن هر پردازنده از كپي يكساني از سيستم عامل استفاده مي كند.
SMP
ارسال نظر

ارسال نظر