مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSM

Finite State Machine

FSM به ماشين متناهي اشاره دارد كه در درس نظريه زبانها و ماشينها به آن اشاره شده و ساختار گرامري يك جمله را بيان مي كند.
FSM
ارسال نظر

ارسال نظر