مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AC

Ante Clbum

قبل از غذا befor meals or ante clbum
AC
ارسال نظر

ارسال نظر