مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOPA

Socialist Party of Azania

حزب سوسیالیست آزانیا (آفریقای جنوبی)
SOPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود