مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRISM

Prospective Record of the Impact and Severity of Menstruation

گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آینده
PRISM
ارسال نظر

ارسال نظر