مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCR

مخفف عبارت PCR

Polymerase Chain Reaction
واکنش زنجیره‌ای پلی مرازی PCR به فرآیند...