مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASAP

Army Substance Abuse Program

برنامه سوء استفاده مواد ارتش
ASAP
ارسال نظر

ارسال نظر