مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMN

Survival of Motor Neuron

SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول عصبی حرکتی» است، نام پروتئینی است که در انسان توسط ژن‌های SMN1 و SMN2 کد می‌شود.

این پروتئین در سیتوپلاسم سلول‌های جانوری و همچنین هستهٔ آنها یافت می‌شود و کارش تنظیمِ رونویسی ژنتیکی، بازسازی تلومراز و انتقال فعال سلولی است. کمبودِ این پروتئین که اغلب ثانویه به جهش SMN1 است، منجر به نقضِ شدیدِ پیرایش آران‌ای، به‌ویژه در نورون‌های حرکتی نخاع می‌شود و یکی از عوامل بروز آتروفی عضلانی نخاعی است.

پژوهش‌های بعدی نشان داد که این پروتئین در حرکتِ سلول‌های عصبی جنینی و تمایز آنها نیز نقش دارد.
SMN
ارسال نظر

ارسال نظر