مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSS

مخفف عبارت CSS

Cascading Style Sheets
سی اس اس روشی ساده برای نمایش چیدمان و...