مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AUR

مخفف عبارت AUR

Arch User Repository
آرچ لینوکس (یا آرچ) یک توزیع گنو/لینوکس...
AAC

مخفف عبارت AAC

Autoclave Aerated Concrete
AAC یک محصول بتنی با تکنولوژی پیشرفته...
XSL

مخفف عبارت XSL

eXtensible Stylesheet Language
زبان امتدادپذیر روی‌انداز سبک یا...
SAM

مخفف عبارت SAM

Surface to Air Missile
موشک زمین به هوا، یک موشک ضد هوایی که...