مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROOT

Running Out of Time

گذشتن از زمان مورد نظر
ROOT
ارسال نظر

ارسال نظر