مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RRU

Remote Radio Unit

واحد رادیویی از راه دور
RRU
ارسال نظر

ارسال نظر