مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SHOT

Serious Hazards of Transfusion

خطرات جدی انتقال خون
SHOT
ارسال نظر

ارسال نظر