مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ABU

مخفف عبارت ABU

Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
FEN

مخفف عبارت FEN

Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...