مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDGS

Millennium Development Goals

اهداف توسعه هزاره (MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین می شدند. اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) ، هشت آرمان و هدف توسعه یی بین المللی برای سال 2015 بود که پس از اجلاس هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 و در پی تصویب بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تعیین شد. این اهداف بر اساس اهداف توسعه بین المللی OECD DAC بودند و در قالب " تشکیل استراتژی برای قرن 21" مورد توافق وزرای توسعه قرار گرفتند. در سال 2016 اهداف توسعه پایدار (SDGs) جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. همه 191 کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دست کم 22 نهاد بین المللی متعهد شدند تا به دستیابی اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 کمک کنند.
MDGS
ارسال نظر

ارسال نظر