مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساجات

مخفف عبارت ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل...
CABG

مخفف عبارت CABG

Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ADOS

مخفف عبارت ADOS

Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
SAH

مخفف عبارت SAH

Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی ساب...