مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOA

Depth of Anaesthesia

عمق بیهوشی
DOA
ارسال نظر

ارسال نظر