مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POTM

Player Of The Month

بازیکن ماه. این به بهترین بازیکن ماه قبل تعلق می گیرد.
POTM
ارسال نظر

ارسال نظر