مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IE

Ireland

مخفف کشور ایرلند
IE
ارسال نظر

ارسال نظر