مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCC

Generator Capability Curve

منحنی قابلیت ژنراتور. منحنی در صفحه مختصات P-Q (توان اکتیو-توان راکتیو) که نشان دهنده ی محدودیت های ژنراتور برای تولید توان اکتیو و تولید یا مصرف توان راکتیو می باشد.
GCC
ارسال نظر

ارسال نظر