مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNAP

مخفف عبارت SNAP

Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی کمکی...
PHWR

مخفف عبارت PHWR

Pressurised Heavy Water Reactor
راکتور آب سنگین فشرده یا PHWR، یکی از...
PWR

مخفف عبارت PWR

Pressurized Water Reactor
راکتور آبی فشرده معروف به راکتورهای...
BWR

مخفف عبارت BWR

Boiling-Water Reactor
راکتور آبی جوشان معروف به راکتورهای...
IAEA

مخفف عبارت IAEA

International Atomic Energy Agency
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی مستقل...
LASER

مخفف عبارت LASER

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
لیزر ابزاری است که نور را به صورت...