مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PT

Potential Transformer

ترانسفورماتور ولتاژ ، ابزاری که از آن برای نمونه برداری از ولتاژ استفاده می شود.
PT
ارسال نظر

ارسال نظر