مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات مغناطیس

VST
مخفف عبارت VST
Virtual Studio Technology
وی‌اس‌تی یا VST سرواژه کلمات فناوری‌های...
OME
مخفف عبارت OME
Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
PCM
مخفف عبارت PCM
Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
FDM
مخفف عبارت FDM
Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...