مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات مغناطیس

VST

مخفف عبارت VST

Virtual Studio Technology
وی‌اس‌تی یا VST سرواژه کلمات فناوری‌های...
OME

مخفف عبارت OME

Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
HARP

مخفف عبارت HARP

High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...