مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DNR

Dynamic Noise Reduction

یک (Signal Processing Circuit) جریان فرایندی سیگنال که سطح فرکانس های بالا (خش خش) را کاهش می دهد. برعکس کاهش دهنده نویز دالبی ، DNR نیاز به هیچ فرایندی در حین ضبط کردن ندارد.
DNR
ارسال نظر

ارسال نظر