مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پروتئین

SMN
مخفف عبارت SMN
Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
wwPDB
مخفف عبارت wwPDB
World Wide Protein Data Bank
بانک دادهٔ جهانی پروتئین، که به اختصار...
NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
MRNA
مخفف عبارت MRNA
Messenger Ribo Nucloiec Acid
آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) یک گروه مهم از...
PEM
مخفف عبارت PEM
Protein Energy Malnutrition
سوءتغذیه پروتئین - انرژی یا (PEM) نوعی...
HSP
مخفف عبارت HSP
Heat Shock Protein
پروتئینهای شوک حرارتی به مجموع پروتئین...