مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

ویروس شناسی

HFRS

مخفف عبارت HFRS

Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
RHS

مخفف عبارت RHS

Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...