مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

سرطان

CIRC

مخفف عبارت CIRC

Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
BSE

مخفف عبارت BSE

Breast Self-Examination
خودآزمایی پستان (به اختصار BSE) یکی از...