مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICCA

Independent Computer Consultants Association

انجمن مستقل مشاورین کامپیوتر
ICCA
ارسال نظر

ارسال نظر