مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMA

Mixed Martial Arts

نوعی ورزش شبیه بوکس
MMA
ارسال نظر

ارسال نظر