مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف غزر

غذایی زر ماکارون

نماد محصولات غذایی زر ماکارون
غزر
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود