مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSD

Composite Steel Deck

سقف های ورق کامپوزیت در عمران
CSD
ارسال نظر

ارسال نظر