مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PTO

Please Turn Over

لطفا ورق بزنید
PTO
ارسال نظر

ارسال نظر