مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATC

Air Control Traffic

کنترل ترافیک هوایی
ATC
ارسال نظر

ارسال نظر